Københavns kommune er selv skyld i KISS’ betalingsstandsning

 

Borgmester Jakob Hougaard har nu i flere medier udtrykt beklagelse over KISS’ lukning: ”Skolen yder en unik indsats – men man skal jo betale sine regninger, og kommunen har pligt til at inddrive gæld.”

 

Borgmesteren omgår i sin fremstilling det væsentlige, nemlig at Københavns kommune siden 2004 har tjent 60-80 millioner kroner på at have KISS liggende i kommunen, samtidig med, at man har budt skolen helt uantagelige, økonomiske vilkår. Det er kommunens grove økonomiske udnyttelse, som nu knækker skolen, helt aktuelt ved inddrivelse af en påstået gæld til kommunen på 4½ million kr.

 

Sprogskolerne finansieres af kommunen (som igen finansieres af staten) efter en slags taxameterordning, nemlig betaling pr. modul. 1 kursist på 1 modul udløser 1 modulbetaling.

 

Her er en oversigt over de faktorer, som nu knækker KISS:

 

KISS’ modultakst har siden 2004, hvor systemet blev indført, været langt lavere end taksten til fx kommunens eget sprogcenter for undervisning af veluddannede udlændinge (Spor 3, defineret af Integrationsministeriet). Typisk har kommunens sprogcenter fået 18.000 kr. pr. modul, mens KISS har fået 8.000. KISS havde godt nok lavere udgifter, fordi kursisterne på KISS gik hurtigere igennem modulerne, men forskellen var helt ude af proportioner.

 

Ved slutningen af 2004 nedsatte Københavns kommunen KISS’ modultakst yderligere – imod udtrykkelige løfter igennem året – med tilbagevirkende kraft for hele året, hvor alle udgifter jo allerede var afholdt. Integrationsministeriet har som svar på vores protester senere udtalt, at denne tilbageregulering ikke var i orden. Den har kostet KISS knap 3 millioner kr. – en manko, der har forfulgt skolen lige siden.

 

I foråret 2005 skrev KISS til det politiske udvalg om sagen. Brevet blev stoppet af forvaltningen, som lovede, at de nok skulle klare det. Det gjorde de ikke, tiden gik, og i december 2005 måtte skolens forstander personlig kautionere for lærernes lønninger.

 

I februar 2006 vedtog det politiske udvalg en såkaldt genopretningsplan for KISS, med faste, månedlige tilskud og tæt budgetopfølgning fra kommunens side. Planen blev i sidste øjeblik ændret, fordi ministeriet den 10. februar skrev, at der ikke måtte forekomme acontobetaling på danskundervisningsområdet. Udover budgetopfølgningen kunne kommunen følge helt tæt med i aktiviteten på skolen i kraft af vores ugentlige indberetninger vedr. kursister, timer og moduler.

 

Planen kunne ikke helt opfyldes, bl.a. fordi den indebar en stor reduktion i lærerstaben – som jo producerer modulerne – og der kom en uventet nedgang i tilgangen af kursister sidst på året. Kommunen reagerede ikke, og da de månedlige betalinger jo ikke var a conto, men et led i kommunens plan, fortsatte vi med at undervise mest muligt igennem 2006.

 

I midten af juli 2007 – mens alle var bortrejst – fik KISS så et krav fra kommunen på 4½ million kr. at betale inden for 14 dage, ellers ville driftsaftalen blive opsagt straks. Dette krav hverken kunne eller ville KISS honorere, hvorefter kommunen i de følgende måneder har tilbageholdt al betaling til KISS for udført undervisning med henvisning til, at kommunen har pligt til at inddrive gæld.

 

I slutningen af august gik KISS ind på en midlertidig betalingsordning under forudsætning af en senere juridisk afklaring. Denne betalingsordning sprang kommunen fra med et efter vores opfattelse irrelevant påskud – efter at KISS’ forstander personlig havde lånt 1½ mio. kr. til lærernes løn ultimo august. Derefter har lærerne undervist igennem hele september, hvorefter kommunen har opsagt driftsaftalen og naturligvis ikke vil betale for den udførte undervisning.

 

 

 

 

Summa summarum: kommunen har næsten fået sine 4½ mio. kr. hjem, forstanderen står med en personlig gæld på 1½ mio. kr. og KISS må lukke.

 

Kommunen har i mellemtiden tjent rigtig mange millioner på KISS. Foruden statstilskud har man solgt KISS’ undervisning af udenbys kursister til en voldsom overpris. Hver gang omegnskommunen betalte kr. 18.000 for et modul for en af deres kursister på KISS, strøg Københavns kommune de 10.000 og lod kun 8.000 kr. gå videre til KISS – samtidig med, at KISS konstant var på konkursens rand.

 

Da KISS protesterede til Integrationsministeriet, resulterede det i en ny bekendtgørelse, som pr. 1. september 2006 satte en stopper for den praksis. Det koster i fremtiden Københavns kommune 18 mio. kr. om året i tabte indtægter fra omegnskommunerne, og det er helt sikkert en væsentlig grund til, at KISS skal kanøfles.

 

I mellemtiden havde KISS forsøgt at fakturere direkte til omegnskommunerne. De bestilte jo undervisning direkte hos skolen, og burde derfor også betale direkte til skolen. De penge, KISS derved fik ind, har Københavns kommune forsøgt at inddrive, dels hos omegnskommunerne, dels hos KISS. Dette spørgsmål skal naturligvis også afklares juridisk.

 

Københavns kommune har imidlertid ikke haft tid til at afvente en sådan afklaring, men har brugt sin magt til at tilbageholde betaling til KISS for allerede udført undervisning.

 

En midlertidig betalingsordning har kommunen også afvist med henvisning til, at skolens

økonomi var for usikker.

 

Men skolens økonomi er sund efter at modultaksten endelig pr. 1. april 2007 er kommet op på de nødvendige kr. 10.000 pr. modul. Skolen har fremlagt sammenhængende drifts- og likviditetsbudgetter for det næste år, med betalingsordningen indregnet. Men kommunen har altså ikke ønsket at fortsætte samarbejdet.

 

Over for offentligheden og især over for omegnskommunerne har Københavns kommune påstået, at KISS har modtaget dobbeltbetaling, dvs. betaling både fra Københavns kommune og fra omegnskommunerne for den samme undervisning. Der er imidlertid her tale om en simpel modregning. De penge, som vi havde fået for meget, og som var sat ind på en særlig konto, blev brugt til lønninger, eftersom Københavns kommunes betaling for udført undervisning som regel kom op til 2 måneder efter, at undervisningen var udført (i modstrid med bekendtgørelsen) – og i de seneste måneder helt udeblev.

 

Skolens økonomi er som nævnt og dokumenteret sund. Det er Københavns kommune selv – som har tjent så ustyrlig mange penge på KISS – der ved sine uberettigede krav og magtmisbrug ved tilbageholdelse af aftalt betaling har bragt KISS til betalingsstandsning.

 

Naturligvis skal man, som borgmester Jakob Hougaard siger, betale sine regninger. Hvis der er juridisk belæg for det, vil KISS naturligvis betale. Indtil det er afklaret, burde Københavns kommune selv betale de regninger, vi har sendt for udført undervisning.

 

 

Steen Allan Christensen

Forstander

København, den 2. oktober 2007